Τι είναι η αναπηρία;

01 Νοεμβρίου 2023
Τι είναι η αναπηρία;

Σύμφωνα με το Υπουργείο Επικρατείας, με τον όρο «αναπηρία», αναφερόμαστε στην κατάσταση κατά την οποία το άτομο παρουσιάζει σωματικές, ψυχικές, διανοητικές ή αισθητηριακές δυσχέρειες, οι οποίες σε αλληλεπίδραση με διάφορα εμπόδια – ιδίως θεσμικά, περιβαλλοντικά ή κοινωνικής συμπεριφοράς-δύνανται να εμποδίσουν την πλήρη και αποτελεσματική συμμετοχή των ατόμων αυτών στην κοινωνία σε ίση βάση με τους άλλους. Με βάσει την Π.Ο.Υ (Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας) το παγκόσμιο ποσοστό ατόμων με ειδικές ανάγκες, ανέρχεται στο 15-18%.

 

Τι είναι η αναπηρία;

        Η αναπηρία, διακρίνεται σε γενική και επαγγελματική.

  • Γενική αναπηρία, είναι η κατάσταση κατά την οποία, το άτομο αδυνατεί να εξασκήσει οποιοδήποτε επαγγελματικό καθήκον, λόγω της δυσλειτουργίας που παρουσιάζει. Συνδυάζεται με την ασφαλιστική αναπηρία.

 

  • Επαγγελματική αναπηρία, χαρακτηρίζεται η αδυναμία του ατόμου να εξασκήσει το επάγγελμά του (συγκεκριμένο επάγγελμα) εξαιτίας της δυσλειτουργίας του. 

Ποσοστά αναπηρίας

Ανάλογα με τον βαθμό της διαταραχής, η αναπηρία χωρίζεται σε ποσοστά.

Βαριά αναπηρία (80% και πάνω)

Βαριάς αναπηρίας, θεωρείται ο ασφαλισμένος, όταν δεν μπορεί να αμοίβεται από εργασία σύμφωνη με τις δεξιότητες, τις δυνάμεις και τη μόρφωσή του, περισσότερο από το 1/5 του ποσού που δύναται να κερδίσει ένας υγιής άνθρωπος της ίδιας μόρφωσης και ικανοτήτων. Κάποιες από τις ασθένειες με αυτά τα ποσοστά είναι η επιληψία, ο σακχαρώδης διαβήτης, ο ερυθρωματώδης λύκος κ.α.

Συνήθης αναπηρία (67 % - <80%)

Ο ασφαλισμένος, λόγω παθήσεως ή βλάβης ή εξασθένησης σωματικής ή πνευματικής, μεταγενέστερης της υπαγωγής στην ασφάλιση, για τουλάχιστοω ένα έτος , δεν μπορεί να αμοίβεται από εργασία σύμφωνη με τις δυνάμεις, τις δεξιότητες και τη μόρφωσή του, πλέον του 1/3 που κερδίζει ένας υγιής άνθρωπος των ίδιων προσόντων.

Μερική αναπηρία (50 - <67%)

Ο ασφαλισμένος, εξαιτίας της πάθησης του, η οποία έχει επέλθει μετά την ασφάλιση, για τουλάχιστον 6 μήνες, δεν μπορεί να λαμβάνει από την εργασία του περισσότερο από το ½ του ποσού που λαμβάνει για την ίδια θέση και με τις ίδιες δεξιότητες ένας υγιής άνθρωπος.

Εκτός από την κύρια αναπηρία υπάρχουν και περιπτώσεις συνυπαρχουσών παθήσεων, οι οποίες επηρεάζουν το ποσοστό αναπηρίας, καθώς συνυπολογίζονται σε αυτό της κύριας και το μεταβάλλουν.

  • Σαν κύρια, θεωρείται η πάθηση η οποία είναι υπεύθυνη για την αναπηρία και αποτελεί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτής.
  • Συνυπάρχουσες, είναι οι παθήσεις, οι οποίες προκαλούν μικρότερες βλάβες και συνεπώς έχουν μικρότερα ποσοστά αναπηρίας. Ο συνδυασμός (εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία παθήσεις, προσδιορίζει το ακριβές ποσοστό αναπηρίας).

Αναπηρία προγενέστερη της ασφάλισης

Ο ασφαλισμένος, θεωρείται ανάπηρος ή μερικά ανάπηρος έστω κι αν η βλάβη είναι προγενέστερη της ασφαλιστικής υπαγωγής, εφόσον η μεταγενέστερη από την ασφάλιση αναπηρία, φτάνει το μισό της κατά περίπτωση αναπηρίας. Σαν προϋπάρχουσες αναπηρίες, μπορεί να οριστούν, οι συγγενείς καρδιοπάθειες, αναπηρίες από ατυχήματα κ.α. Το απαραίτητο ποσοστό της μεταγενέστερης αναπηρίας, (επιδείνωση ή νέα πάθηση), ορίζεται στο 40%.

Επιδείνωση αναπηρίας

Η αναπηρία, δύναται να επιδεινωθεί και κατά συνέπεια το ποσοστό να μεταβληθεί. Σε περιπτώσεις βελτίωσης της κατάστασης του ασφαλισμένου, η μεταβολή είναι αντιστοίχως αντίστροφη.

 

Τι είναι η αναπηρία;

Όλες αυτές τις περιπτώσεις, εξετάζει η αρμόδια επιτροπή ΚΕ.Π.Α (Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας). Αρχικά, ορίζει το ποσοστό της εκάστοτε αναπηρίας. Βεβαιώνει το χρονικό όριο αυτής της ρύθμισης. Εξετάζει τις μεταβολές, τις επιδεινώσεις και τις βελτιώσεις . Ανανεώνει τις πιστοποιήσεις. Ορίζει τα ποσά του επιδόματος (εξωιδρυματικό επίδομα).