Οδήγηση για ΑΜΕΑ

Ενημέρωση προς κάθε ενδιαφερόμενο οδηγό με κινητικά προβλήματα για την απόκτηση ή την αλλαγή της άδειας οδήγησής του.

Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ / Ε.Ι.Α.Α, που αποτελεί το πρότυπο Κέντρο Αξιολόγησης Ικανότητας και Προετοιμασίας Οδήγησης για οδηγούς ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα. Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α., συγκροτήθηκε εξοπλίστηκε και λειτουργεί σύμφωνα με τα αντίστοιχα των χωρών μελών της Ε.Ε. προσαρμοσμένο στην Ελληνική πραγματικότητα.

Το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. συμβάλλει στην αυτόνομη διαβίωση των ΑμεΑ και κατά συνέπεια οδηγεί στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, προωθώντας την κοινωνική τους επανένταξη σε συνάρτηση με την αυτόνομη-ασφαλή οδήγηση.

Σήμερα το Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. με το ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό του (ιατροί, θεραπευτές, τεχνικοί, ψυχολόγος κ.α ), αλλά και την αξιόλογη υλικοτεχνική υποδομή που διαθέτει, παρέχει τις παρακάτω υπηρεσίες σε ΑμεΑ με κινητικά προβλήματα υποψηφίους οδηγούς ή οδηγούς:

  • Εκτίμηση της ικανότητας τους για οδήγηση, προκειμένου να γίνουν ικανοί -ασφαλείς οδηγοί με την βοήθεια τεχνικών βοηθημάτων και διασκευών των αυτοκινήτων τους, κατά περίπτωση μετά από ολοκληρωμένη διαδικασία ιατρικής αξιολόγησης και drive test σε κατάλληλα διασκευασμένα οχήματα του Κέντρου .
  • Υποδεικνύει τα ειδικά Τεχνικά Βοηθητικά μέσα και τις διασκευές των αυτοκινήτων τους, που απαιτούνται προκειμένου να είναι σε θέση να οδηγούν με ασφάλεια και άνεση.
  • Χορηγεί στους υποψήφιους οδηγούς η οδηγούς ΑμεΑ με Κινητικά προβλήματα «Πόρισμα Εξέτασης» (απόφαση Υπ. Μ. Ε, υπ. Αρ :47919/5195: ΦΕΚ1205, τεύχος Β, 26-8-03 ), περί της εκτίμησης της ικανότητας οδήγησης τους, που στη συνέχεια κατατίθεται στις οικείες υπηρεσίες Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΝΑ), μαζί με τα πιστοποιητικά υγείας Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Εξέτασης (παθολόγου + οφθαλμιάτρου), όπου εκεί ολοκληρώνεται η εξέταση από Ειδική Επιτροπή Μηχανολόγων (της οικείας Δ/νσης Μεταφ.& Επικ.) σε διασκευασμένο όχημα. Στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ / Ε.Ι.Α.Α δεν εξετάζεται ο Κ.Ο.Κ.

Τα απαιτούμενα βασικά δικαιολογητικά για αξιολόγηση των ενδιαφερομένων στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ είναι:
α) Ιατρικά «Πιστοποιητικά Υγείας» Πρωτοβάθμιας Ιατρικής Επιτροπής ΝΑ, (Παθολόγος + Οφθαλμίατρος),
β) Πρόσφατη ιατρική γνωμάτευση της πάθησης + βιβλιάριο υγείας
γ) Γραμμάτιο είσπραξης Οικονομικής Υπηρεσίας Ε.Ι.Α.Α (λογιστήριο) ,
δ) Δήλωση του Ν1599/96, ε) Αίτηση αξιολόγησης + 2 έγχρωμες φωτογραφίες ταυτότητας ,
ζ) Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου ή άλλου σχετικού βεβαιωτικού εγγράφου ταυτοπροσωπίας
η) Φωτοτυπία άδειας οδήγησης εάν υπάρχει .

Οι ώρες λειτουργίας του Κέντρου ΗΝΙΟΧΟΣ / ΕΙΑΑ ακολουθούν το ωράριο των δημοσίων υπηρεσιών, με μέσο απαιτούμενο χρόνο αξιολόγησης κατά περίπτωση, μια έως μιάμιση ώρα (1-1 1/2 h).

Για περισσότερες πληροφορίες και προγραμματισμό αξιολόγησης ικανότητας οδήγησης στο Κέντρο ΗΝΙΟΧΟΣ του Ε.Ι.Α.Α. μπορείτε να απευθύνεστε στο τηλ. / fax (210) 2386287 ή μέσω κέντρου στο τηλ: (210) 2314103-4, εσωτ :279.