ΕΟΠΠΥ: Χορήγηση ειδών αποκατάστασης/τεχνητών μελών

Γενικό έγγραφο του ΕΟΠΥΥ (Αρ. Πρωτ.: 34648, 6/8/2012) «Χορήγηση ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ» ενημερώνει πως σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) στους ασφ/νους του παρέχονται τα ενδεδειγμένα «ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» που έχουν περιληφθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του άρθρου 15 του ΕΚΠΥ, με τις αντίστοιχα αποδιδόμενες τιμές και με συμμετοχή του ασφαλισμένου σε ποσοστό 25%.

Αθήνα, 6/8/2012
ΓΕΝΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, Αρ. Πρωτ.: 34648

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ – ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ (ΕΟΠΥΥ) – Γενική Δ/νση Σχεδιασμού & Ανάπτυξης Υπηρεσιών Υγείας – Δ/νση Παροχών & Κατάρτισης Συμβάσεων
Τηλ.: 210-6871784, Fax: 210-6871795, Λ. Κηφισίας 39, 15123 Μαρούσι, E-mail: [email protected]

ΘΕΜΑ: «Χορήγηση ΕΙΔΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ και ΤΕΧΝΗΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ»
ΣΧΕΤ.: Οι με αριθμ.9/συν.12/2-1-2012 και 178/συν.28/29-3-2012 αποφάσεις του Δ.Σ. του Ε.Ο.Π.Υ.Υ.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών Υγείας (Ε.Κ.Π.Υ.) του ΕΟΠΥΥ στους ασφ/νους του παρέχονται τα ενδεδειγμένα προς αποκατάσταση της υγείας τους ή προς ανακούφιση της νοσηρής τους κατάστασης «ΕΙΔΗ ΠΡΟΣΘΕΤΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ» που έχουν περιληφθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ του άρθρου 15 του ΕΚΠΥ, με τις αντίστοιχα αποδιδόμενες τιμές και με συμμετοχή του ασφ/νου σε ποσοστό 25%.

Οι παραπάνω αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του ΕΟΠΥΥ υιοθέτησαν στο σύνολό τους για τους ασφ/νους του ΕΟΠΥΥ, τα αναφερόμενα στις Εγκυκλίους του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, 46/2011 (Είδη Αποκατάστασης και Τεχνητά μέλη ΚΑΤΩ άκρων) και 37/2009 (αποδοτέα ποσά), που ισχύουν μέχρι την έκδοση ανακεφαλαιωτικής Εγκυκλίου από τον ΕΟΠΥΥ.

Ειδικότερα, με τις παραπάνω αποφάσεις του Δ.Σ. δόθηκε η δυνατότητα:

  1. Για τα αναφερόμενα Είδη Αποκατάστασης της Εγκ.46/2011 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, που απευθύνονται στους ασφ/νους που λαμβάνουν ΕΠΙΔΟΜΑ ΠΑΡΑΠΛΗΓΙΑΣ-ΤΕΤΡΑΠΛΗΓΙΑΣ, που έχει δοθεί από την αρμόδια Υγειονομική Επιτροπή του κάθε φορέα και βεβαιώνει το χαρακτηρισμό της πάθησης, είτε είχαν απόφαση Υγ/κής Επιτροπής που τους χαρακτήριζε παραπληγικούς-τετραπληγικούς, και
  2. Για τα τεχνητά μέλη ΚΑΤΩ ΑΚΡΩΝ,

να αποδίδονται τα υψηλότερα ποσά, που είναι τα αποδοτέα και έχουν καθοριστεί με την Εγκ.37/2009 του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Τα ποσά της Εγκ.37/2009 ισχύουν από 1/1/2012 και θα αποδοθούν οι διαφορές που θα προκύψουν από τα ποσά του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ, εφόσον θα ζητηθούν από τους ασφ/νους που έχουν υποβληθεί σε δαπάνη μεγαλύτερη από το ποσόν που τους έχει αποδοθεί με βάση τον ΕΚΠΥ.
Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ΕΚΠΥ του ΕΟΠΥΥ παρακρατείται για όλα τα είδη συμμετοχή του ασφ/νου σε ποσοστό 25%
.